Sklep Edyta Draus

§ 1 Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość i ich rozwiązywania, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest również do Przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.edytadraus.pl/sklep.
 2. Sprzedawca – Edyta Draus, NIP 8481390928, ul. Maksymiliana Jackowskiego, 62-040 Puszczykowo.
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt, będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz opcja ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać, a w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: edytadraus@gmail.com
  • pisemnie na adres: ul. Maksymiliana Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo
  • a także telefonicznie pod numerem: +48 785 806 789.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander Bank, 89 1090 1418 0000 0001 4411 5283

§ 4 Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  • aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
  • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma być wysłany Produkt, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu)
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów dostarczenia Produktu oraz sposobów płatności i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
  • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie.
 3. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta) należy:
  • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma być wysłany Produkt, wybrać rodzaj przesyłki oraz zaznaczyć pole „Utworzyć konto?”
  • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
  • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • przesyłka pocztowa
  • przesyłka kurierska.
 2. Klient dokonuje płatności przelewem na konto Sprzedawcy.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i w Formularzu zamówienia.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności
  • zaakceptować warunki Regulaminu
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”
  • Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności
  • potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą.
 4. Dostawa zakupionego Produktu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 9 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu Sprzedawca dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na podstronie Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

§ 11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://edytadraus.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych osobowych.