Regulamin Sklepu Edyta Draus

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy Produktów.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§ 2 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.edytadraus.pl/sklep.
 2. Sprzedawca – Edyta Draus, ul. Maksymiliana Jackowskiego, 62-040 Puszczykowo.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 6. Produkt – dostępny w Sklepie produkt fizyczny, będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz opcja ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać, a w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Operator płatności – system płatności Przelewy24, ul Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, KRS 0000347935.
 12. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a także umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą mailową. 
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: edytadraus@gmail.com
  • pisemnie na adres: ul. Maksymiliana Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo
  • a także telefonicznie pod numerem: +48 785 806 789.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Pekao S.A. 07 1240 6595 1111 0011 1554 4058

§ 4 Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  • aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
  • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma być wysłany Produkt, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu)
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów dostarczenia Produktu oraz sposobów płatności i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
  • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie.
 4. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta) należy:
  • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma być wysłany Produkt, wybrać rodzaj przesyłki oraz zaznaczyć pole „Utworzyć konto?”
  • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”
  • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 8. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 7 Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • przesyłka pocztowa priorytetowa (czas dostawy – maksymalnie 7 dni roboczych)
  • przesyłka kurierska (czas dostawy – maksymalnie 7 dni roboczych)
 6. Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24 na konto Sprzedawcy.
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i w Formularzu zamówienia.
 8. Klient, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności
  • zaakceptować warunki Regulaminu
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”
  • przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności
  • w przypadku płatności elektronicznych Przelewy24 Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Produkty
  • potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą.
 4. Dostawa zakupionego Produktu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą mailową na wybrany adres podany w § 3 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta oraz konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie brakujących informacji we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku Produktów fizycznych termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego kupujący wybrał do dostarczenia Produktu.
 2. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej proszony jest odesłać lub przekazać Produkt Sprzedawcy na adres: Edyta Draus, Maksymiliana Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w § 3 Regulaminu.
 4. Klient Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na podstronie Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 8. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://edytadraus.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. 
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych osobowych.