Regulamin Sklepu Edyta Draus

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://edytadraus.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach Startupu Edyta Draus prowadzonego przez Edytę Draus, zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe – www.edytadraus.pl, e-mail: edytadraus@gmail.com, tel.: +48 785 806 789, adres korespondencyjny: ul. Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo RP. Sądem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla Administratora.
 7. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://edytadraus.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://edytadraus.pl, prowadzący sprzedaż Produktów na odległość;
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca;
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu;
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji zamówień składanych przez Klienta;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz nabywania w nim Produktów;
 9. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Sklepu.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet autorskich plakatów (dalej „Produktów”) Edyty Draus.
 2. Oferowane Produkty są nowe.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1, jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa Sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1360 x 860 px.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Przed dokonaniem potwierdzenia zakupu Sklep przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opis danego Produktu i jego cech;
  2. łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami, a także opłatą za dostarczenie zamówienia listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Składanie zamówienia na dany Produkt odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” pod opisem danego Produktu lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów (dalej „Zamówienia”), w którym Klient podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu (opcjonalnie),
  4. NIP (dla Klientów – Przedsiębiorców),
  5. dane adresowe do wysyłki.
 4. Klient składa Zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 1, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej na ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza, poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego Zamówienia Klienta wyraża on wolę związania się umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem Zamówienia uwzględnia koszty przesyłki poleconej priorytetowej Pocztą Polską.
 6. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Produktów pozbawionych wad.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta:
  1. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przesyłane jest automatycznie po jego złożeniu przez Klienta;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości;
  3. w przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego Zamówienia.
 9. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. zwykły przelew na nr konta: 07 1140 1010 0000 5158 5300 2909,
  2. system płatności elektronicznych.
 10. Termin wykonania płatności wynosi 7 dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta.
 12. Zamówiony Produkt jest wysyłany w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania należnej za niego kwoty.
 13. Przesyłki wysyłane są listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki jest widoczny w okienku podczas składania Zamówienia i wynosi 11 zł. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 14. W przypadku Zamówienia kilku sztuk Produktów z zasady są one pakowane zbiorczo do jednej przesyłki, chyba że wybierając sposób dostawy, Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcję odrębnej dostawy dla każdego Produktu.
 15. O wysłaniu Produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 16. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
 17. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 18. Wraz z Produktem Sklep w formie mailowej wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załączniki A i B do niniejszego Regulaminu.
 19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
  2. adres zamieszkania/siedziby,
  3. numer NIP (w przypadku firm),
  4. numer Zamówienia,
  5. adres korespondencyjny.
 20. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący Zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji i zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 21. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych Produktach, promocjach lub usługach oferowanych przez Sklep oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (Produkt) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, przedstawiając wzór na stronie Sklepu;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres: edytadraus@gmail.com lub listem poleconym na adres: ul. Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo.
 4. Wnosząc reklamację, należy podać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer Zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy (Produktu), Klient będący Konsumentem ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli dany Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy (Produktu) na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy (Produktu) na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy (Produktu) żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy (Produktu) do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie, Sklep – stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu powiększoną o koszty przesyłki.
 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu, tj. od momentu, w którym Klient wszedł w jego posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres edytadraus@gmail.com. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną Sklep niezwłocznie na trwałym nośniku prześle Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć poprzez formularz, którego wzór został zamieszczony w załączniku B do niniejszego Regulaminu i który zostanie przesłany drogą mailową do Klienta na wskazany adres mailowy. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu na adres: Edyta Draus, ul. Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo lub przekazania go niezwłocznie osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Produkt. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy Produktów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania go w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta), ten nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie do czasu polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem;
  3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl;
  4. na platformie Online Dispute Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załączniki do Regulaminu

A. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy – pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres: Edyta Draus, ul. Jackowskiego 21, 62-040 Puszczykowo lub edytadraus@gmail.com. Informujemy, że oświadczenie może zostać przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 4. Proponujemy skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku B Regulaminu Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres edytadraus@gmail.com. W odpowiedzi prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, np. pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie jednak musiał ponieść koszty bezpośredniego zwrotu Produktu.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

B. Formularz odstąpienia od umowy

Informujemy, że formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

pobierz formularz

 

 

Sklep Edyta Draus
ul. Jackowskiego 21
62-040 Puszczykowo
www.edytadraus.pl
e-mail: edytadraus@gmail.com
tel.: +48 785 806 789

 

 

Ja/My*

……………………………………..

niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………..……………………………………..

Data zawarcia umowy*/odbioru*

……………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta/Konsumentów

……………………………………..

Adres Konsumenta/Konsumentów

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Podpis Konsumenta/Konsumentów (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………..

Data

……………………………………..

* Niepotrzebne skreślić.